VVD vraagt debat aan over voorgenomen sluiting basisschool in Oostelbeers

Onze fractie heeft een aantal vragen over de voorgenomen sluiting van de basisschool in Oostelbeers. Zie hieronder ons formele verzoek.

Interpellatieverzoek tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2021


Onderwerp: verzoek tot het houden van een interpellatie over het voorgenomen besluit van SKOBOS inzake sluiting basisschool de Beerze locatie Oostelbeers.


Toelichting: Op 19 januari jl. ontvingen de ouders per brief van basisschool de Beerze het voorgenomen besluit van SKOBOS inzake sluiting van basisschool de Beerze, locatie Oostelbeers. Dit zorgt voor veel ophef en commotie en brengt bovenal vragen met zich mee. De keuze wordt gepresenteerd als een tussenoplossing, waarbij de totstandkoming van een integraal kindcentrum op ‘De Klep’ het eindbeeld is van SKOBOS, ondanks het feit dat er geen duidelijke plaats is voor de unilocatie in onze meerjarenbegroting. Dit is voor onze fractie aanleiding om dit onderwerp te agenderen middels een verzoek tot interpellatie. 


De fractie van de VVD heeft de volgende vragen:

Vraag 1: Wat vindt u van de stellingname van SKOBOS om basisschool de Beerze, locatie Oostelbeers te sluiten als tussenstap naar een integraal kindcentrum?

Vraag 2: Hoe zag het contact met SKOBOS er de afgelopen maanden uit en bent u vooraf ingelicht over dit voorgenomen besluit?

Vraag 3: Hoe weegt u dit voorgenomen besluit om de Oostelbeerse school te sluiten in het hele proces rond het IKC de Klep?

Vraag 3: Hoe beoordeelt u de leefbaarheid in Oostelbeers zonder een basisschool? En ziet u ook dat de komst van tientallen woningen (bijvoorbeeld in Haagakkers II, maar ook op mogelijk andere plekken conform uw ideeën in het Actieplan Wonen) er juist voor zorgen dat het leerlingenaantal de komende jaren in Oostelbeers weer zal gaan stijgen? 

Vraag 4: Wat gaat dit betekenen voor de leerlingen in Oostelbeers? Wat gaat dit betekenen in reisafstand, reistijd en veiligheid van de Oostelbeerse leerlingen en hoe wordt deze veiligheid georganiseerd en gegarandeerd? 

Vraag 5: Op welke wijze gaat SKOBOS de leerlingen en leerkrachten van locatie Oostelbeers huisvesten in de huidige locatie van basisschool De Beerze op locatie Middelbeers?
Vraag 6: Wordt de gemeente gevraagd om extra financiële middelen in te zetten? (bijvoorbeeld in de vorm van noodlokalen) Zo ja, waarom wil u hierin tegemoet komen? 


En tot slot:

Vraag 7: Hoe kunt u SKOBOS overtuigen basisschool de Beerze, locatie Oostelbeers volledig functionerend te houden totdat mogelijk in de toekomst middelen beschikbaar komen voor het integraal kindcentrum, in plaats van de omgekeerde huidige situatie? 


Het college wordt verzocht deze vragen tijdens de interpellatie in de raadsvergadering van 26 januari 2021 beantwoorden.