Raadsakkoord en wethouderskeuze

Betoog in eerste termijn van de fractie van de VVD ten aanzien van het Raadsakkoord en keuze van wethouders.

Voorzitter,

Allereerst willen wij de gemeentesecretaris en de griffie hartelijk danken voor hun inzet afgelopen weken. Ook willen wij de formateur danken voor haar gedegen en professionele werk. We hebben erg veel respect voor de manier waarop zijn met ons gewerkt heeft.

Vanuit de VVD zijn we na de verkiezingen vanuit een positieve grondhouding mee gaan denken over het akkoord waarover we vandaag spreken. We hebben ons met name bezig gehouden met de inhoud op strategisch niveau en dat betekent dan ook dat er een agenda op hoofdlijnen voor de komende 4 jaren ligt. Om ervoor te zorgen dat er een integrale afweging mogelijk is, zal het College een uitvoeringsprogramma uitwerken, waarin prioritering en budgettering belangrijke hoofdstukken zijn. We zijn dan ook erg benieuwd hoe het College ons hierin zal gaan betrekken.

Verder hebben we ons bezig gehouden met vooral het proces en het maken van procesafspraken. We zullen deze dan ook blijvend kritisch bekijken en voorstellen tot bijstelling doen, wanneer nodig. Zonder duidelijke spelregels wordt het een chaos en komt er zand in de motor. De belangen van onze inwoners zijn hier dan ook niet mee gediend.

Toch hebben we ons ook zorgen gemaakt. In veel landen staat democratie ter discussie. In sommige landen heeft men wel democratie, maar heeft men steeds minder rechten. In andere landen heeft men een sterke rechtstaat, maar staat de democratische legitimatie onder druk. En ook in Oirschot moeten we het democratisch gehalte van onze beslissingen telkens goed voor ogen houden. Of de manier van werken zoals we die nu voorstaan echt een goede oplossing is, dat zal wat de VVD betreft moeten blijken. Twee wolven en een schaap, die democratisch moeten beslissen over wat het avondeten zal worden, is niet de democratie die wij als VVD bedoelen. Wij vinden nog steeds dat het minderheidsstandpunt, de wijsheid van de minderheid, meegewogen zal moeten worden. Dat zal ook van belang zijn bij het werken met een raadsakkoord. Op het moment dat inwoners gaan zeggen: Het heeft toch geen zin om te gaan stemmen, jullie zijn het over alles al eens’’, slaan we als Raad de plank mis.

Verder staat in dit voorstel heel duidelijk dat de wethouders voor alle partijen zullen werken. Dat is wat ons betreft sinds het dualisme al een duidelijke manier van werken. Dat de wethouders van alle partijen zijn, is wat de VVD betreft nog geen feit. De 3 grootste partijen zijn verantwoordelijk geweest voor de wethouder keuze en deze verantwoordelijkheid ligt dan dus ook daar. We zullen dan ook in toekomst gaan merken of deze wethouders ook als ‘van ons’ gaan functioneren.